Všeobecné obchodní podmínky v STILL.shop ČR

A. Všeobecné obchodní podmínky v STILL.shop ČR

 

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

STILL ČR spol. s r.o.
IČ: 493 54 469
DIČ: CZ49354469
se sídlem: Štěrboholská 1387/102, 102 19 Praha 10 - Hostivař
zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19574
kontaktní údaje: 
e-mail: shop@still.cz
telefon +420 274 001 411
webové stránky: www.still.cz
(dále jen "prodávající")

 

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci jejich podnikatelské činnosti (dále jen "kupující") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese cz.still.shop (dále je "internetový obchod").

3. Kupujícím může být pouze a jen podnikatel registrovaný na internetové stránce https://cz.still.shop/customer/account/create/, jenž souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i se Zásadou ochrany soukromí.

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

 

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny jsou pouze orientační a mohou být prodávajícím měněny. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, která bude ke konečné kupní ceně připočtena v zákonné výši. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

III. Zákaznický účet

1. Před provedením první objednávky je kupující povinen se registrovat na https://cz.still.shop/customer/account/create/ a vyplnit všechny povinné údaje. Bez bezvýhradní akceptace znění těchto obchodních podmínek, Zásady ochrany soukromí, není možné registraci dokončit. 

2. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží.

3. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

5. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

IV. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře.  

2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3. Objednávku odešle kupující prodávajícímu odesláním vyplněného formuláře prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že souhlasí se zpracováním osobních údajů.

4. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.

5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím.

7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující předem na základě zálohové faktury.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce

4. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

5. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu po převzetí zboží kupujícím a po zaplacení celé kupní ceny za zboží. Daňový doklad bude prodávajícímu zaslán elektronicky na e-mailovou adresu jím stanovenou.

9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů.

2. Prodávající je oprávněn dále odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy z důvodu čl. VI. odst. 2 těchto podmínek, nemá kupující nárok na náhradu škody mu případně vzniklé. I za situace kdyby přesto nárok kupujícího vznikl, výslovně se tímto svého nároku vzdává.

 

VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. V případě výskytu vady je kupující povinen učinit písemně a bezodkladně reklamaci u prodávajícího.

  • Po učiněné reklamaci je prodávající oprávněn přistoupit k odstranění vady jedním z následujících způsobů či jejich kombinací:
  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny, 
  • odstoupit od smlouvy.

3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci bezodkladně. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se nepovažuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající se v takovém případě zavazuje přistoupit k jinému způsobu odstranění vady dle odst. 2 tohoto článku všeobecných podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

4. Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamace e-mailem. 

5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6. Volbu práva z vadného plnění má prodávající.

 

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 11.05.2020.

 

X. Smluvní podmínky Nákupů Google – zákonná práva pro spotřebitele

Právo spotřebitele na zrušení

Pokud si u nás objednáváte produkty jako spotřebitel, máte zákonné právo zrušit jakoukoli standardní online nebo telefonickou objednávku (kromě objednávek produktů na zakázku nebo na míru) a získat plnou náhradu, včetně standardních poplatků za doručení do 14 dnů od obdržení vaší objednávky. Toto je vaše právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy a platí vedle jakýchkoli jiných práv uvedených v těchto podmínkách a našich všeobecných podmínkách prodeje.

Jak uplatnit právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Chcete-li uplatnit své právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy, musíte nás kontaktovat před odesláním produktů nebo do 14 dnů od doručení, počínaje dnem po doručení. Pokud je vaše objednávka doručena ve více zásilkách, začíná 14denní lhůta běžet dnem po doručení poslední zásilky. Pokud obdržíme vaše oznámení o odstoupení od smlouvy mimo tyto časové rámce, vaše právo spotřebitele na zrušení nelze uplatnit. Vezměte prosím také na vědomí, že pokud uplatníte své odstoupení od smlouvy spotřebitelem hned po dodání produktů, budete odpovědní za vrácení produktů na své vlastní náklady, pokud za nešťastných okolností zboží neobdržíte vadné. V případě, že zboží obdržíte vadné, vrátíme vám celé poštovné.

Jak vrátit produkty, které vám již byly doručeny, v případě uplatění práva spotřebitele o odstoupení od smlouvy

Můžete se domluvit na vyzvednutí produktů e-mailem na info@still.cz nebo nám zavolejte na číslo +420274001411 s číslem vaší objednávky a podrobnostmi o produktech, které chcete vrátit. Poté zajistíme vyzvednutí produktů naším určeným přepravcem. Ujistěte se prosím, že zboží je nepoškozené a připravené k vyzvednutí před datem vyzvednutí, nevyzvednutí zboží může mít za následek dodatečné náklady.

Vrácení peněz, když uplatníte své právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Vrácené produkty vrátíme co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od jejich obdržení. Vrácení peněz bude provedeno na debetní nebo kreditní kartu, kterou jste použili k platbě za produkty. Vezměte prosím na vědomí, že máme právo snížit částku vaší refundace tak, aby odrážela jakékoli snížení hodnoty produktů, které je důsledkem způsobu, jakým jste s nimi nakládali.